Konkurenceschopnost produktů ikona Konkurenceschopnost produktů

Před uvedením nového produktu na trh je třeba zodpovědět klíčové otázky, jejichž odpovědi budou mít významný vliv na úspěch či případný neúspěch produktu. Tyto otázky se týkají tržního prostředí a soustředí se na analýzu samotného trhu, konkurenčních subjektů, úrovně a vývoje cenové hladiny a dalších aspektů souvisejících s konkrétním výrobkem.


  • Informace o produktu
  • Analýza trhu a odhad poptávky
  • Analýza konkurence
  • Analýza cenové hladiny
  • Analýza tržních očekávání, postoj potenciálních zákazníků
  • Marketingové strategie

 Konkurenceschopnost produktů

  • Prvotním faktorem pro zjištění konkurenceschopnosti produktu na trhu je znalost základních charakteristik tohoto výrobku a jeho určení, což nám v korelaci s dalšími aktivitami umožní navrhnout potřebné kroky a poskytnout vhodná doporučení pro úspěšné zavedení produktu.
  • Z analýzy trhu vyplynou závěry, které se týkají především poptávky a potřeb cílových segmentů trhu (potenciálních zákazníků).
  • Konkurenční prostředí i cenová hladina na trhu tvoří další klíčový faktor strategického významu, který pečlivě zkoumáme. Cílem této části tržní analýzy je především uvědomění si existujících rizik spojených se zavedenými firmami na trhu či dalšími bariérami (finančními, legislativními aj.) pro vstup na předmětný trh i nalezení možné existující tržní mezery (tzv. niky).
  • Uvedené strategické nástroje poté poslouží jako podklad, který použijeme pro tvorbu vhodné marketingové strategie. Tento taktický proces slouží pro optimální rozvržení podnikových zdrojů za účelem zvýšení prodeje či udržení konkurenční výhody.

Společnost monit se dlouhodobě soustředí na vytváření analýz tržních prostředí a získávání informací o předmětném trhu. Věnujeme zvýšenou pozornost konkurenčním firmám v oboru, současným trendům v daném odvětví a provádíme marketingové výzkumy a tržní analýzy (kvantitativní, kvalitativní) za účelem zjištění postoje a názorů potenciálních zákazníků. Portfolio našich služeb zahrnuje spolupráci s firmami při zavádění nových výrobků na trh, zpracování analýz spojených s tímto procesem i poskytnutí těchto požadovaných informací jako podklad např. za účelem žádosti o dotace z evropských fondů.

counter