Zásady ochrany osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).
Uživatel“ – je náš zákazník (fyzická či právnická osoba), který vytvořil účet v aplikaci MOBILESYSTEM.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas?

Společnost monit s.r.o., IČO 26981742, se sídlem Skorkovského 1643/115, 636 00 Brno, kteráprovozuje aplikaci MOBILESYSTEM, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, údaje uvedené v části "Jaké údaje budeme zpracovávat?".

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce jsou:

  • Adresa: Purkyňova 648/125 (TITC), 612 00 Brno
  • E-mail: office@monit.cz
  • Telefon: +420 773 111 501 / +420 511 156 341

Jaké údaje budeme zpracovávat?

  • Osobní údaje poskytnuté uživatelem aplikace MOBILESYSTEM při registraci. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví (plnění smlouvy). Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služby MOBILESYSTEM a 10 let ode dne jejího skončení.
  • Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek, obchodní sdělení, know-how a jiných informací z oblasti digitálního marketingu, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy budeme nabízet službu MOBILESYSTEM.
  • V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách MOBILESYSTEM.eu nebo monit.cz, monit.sk, monit.at, chování v aplikaci MOBILESYSTEM a její využití. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 5 roků.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Společnost monit s.r.o., která provozuje aplikaci MOBILESYSTEM, zpracovává jako zpracovatel, tj. jako osoba pověřená uživatelem aplikace MOBILESYSTEM, údaje, které uživatel vložil do aplikace MOBILESYSTEM o svých odběratelích, zejména kontaktní údaje odběratelů (jméno, příjmení, email), případně další údaje o odběratelích, informace o jednání odběratelů v rámci využití aplikace MOBILESYSTEM (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), obsah emailové kampaně rozesílané uživatelem.

Dovolujeme si Vás informovat, že:

  • můžeme kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených emailových kampaní a v případě jakýchkoliv pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů Vašich odběratelů nebo v případě pochybností o zákonnosti obsahu Vašich emailových kampaní jsme oprávněni užívání aplikace MOBILESYSTEM dočasně pozastavit bez nároku na náhradu škody,
  • jsme připraveni v rámci aplikace MOBILESYSTEM vykonat práva Vašich odběratelů na opravu, doplnění, likvidaci i kompletní výmaz osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení veškerých osobních údajů

S Vašimi osobními údaji, jakož i s osobními údaji Vašich odběratelů budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá vhodná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů:

  • Pro zabezpečení serverů využíváme firewall, pro přenos dat máme na všech doménách nastavenu komunikaci po zabezpečených portech https.
  • Mailové zprávy jsou kontrolovány na přítomnost virů a jejich obsah na phishing.
  • Přístup k osobním údajům prostřednictvím počítačů, telefonů, tabletů apod. jsou zpřístupněny pod loginem a heslem, chráněny antivirovým programem.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Data jsou pravidelně zálohována.
  • Monitoring bezpečnosti a případných bezpečnostních incidentů řeší dedikovaný tým 24/7.

Osobní údaje Vašich odběratelů nebudeme užívat pro komerční účely. Můžeme je užít pouze a výhradně za účelem zlepšování našich služeb.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, kteří zajišťují administrativní a technickou podporu při provozu aplikace MOBILESYSTEM, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • zajišťující marketingové služby
  • zajišťující účetnictví

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Čestné prohlášení uživatele jako správce osobních údajů

Uživatel aplikace MOBILESYSTEM prohlašuje, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovává osobní údaje svých odběratelů pouze na základě zákonného právního titulu (odběratel vyjádřil svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a uživatel je schopen tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů odběratele nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů),
  • nevkládá do aplikace MOBILESYSTEM citlivé osobní údaje jeho odběratelů, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňuje informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuje svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plní veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, zavazuje se v aplikaci MOBILESYSTEM zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od přijetí informace o změně.

V případě, že jako uživatel aplikace MOBILESYSTEM porušíte své povinnosti správce osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a v přímé souvislosti s tímto porušením nám vznikne jakákoliv újma, jste povinen nám takovou škodu v plném rozsahu nahradit.